zrušení

Pokud jste spotřebitel, máte právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně jejich obchodní ani samostatnou profesní činností.
 
odnětí
 
Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, kteří nejsou dopravci, převzali zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte kontaktovat
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann a Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)
 
Telefon: 0049 (0) 33731 289 036 XNUMX
E-mail: support@globalmotoparts.com

 

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro výběr, který není nutný.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.
 
Důsledky zrušení
 
Pokud tuto smlouvu zrušíte, provedl jsem všechny platby, které jsem od vás obdržel, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které jsem nabídl) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsem obdržel oznámení o vašem zrušení smlouvy. K tomuto vrácení použiji stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky. Můžu odmítnout vrácení peněz, dokud nedostanu zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.
Musíte mi zboží okamžitě vrátit, nebo v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přenesete přímé náklady na vrácení zboží.
Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.
 
Muster-Widerrufsformular
 
Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět na adresu:
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann a Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
Brána pro příjem zboží C
14959 Trebbin (OT Glau)
 
nebo e-mailem na:
 
support@globalmotoparts.com 
 
Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou se mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
Objednáno (*): _______________ přijato dne (*): ______________
 
Jméno spotřebitele (ů): __________________________________________
 
Adresa spotřebitele (ů): __________________________________________
 
_____________________________
Podpis spotřebitele nebo spotřebitelů (pouze v případě oznámení na papíře)
 
Datum: __________________
______________
(*) Unzutreffendes streichen.